VZH/BH Verkeers Zekere Hond Examen Reglement 2006

Start
VZH Afd. A
VZH Afd. B
IPO/SchH 1
IPO/SchH 2
IPO/SchH 3
SPH 1
SPH 2
UV
Speuren Afd. A
Appèl Afd. B
Manwerk Afd. C
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZH/BH Verkeers Zekere Hond Reglement

Afdeling A

  

Waardering:

 

Voor dit examen wordt slechts de kwalificatie GESLAAGD of AFGEWEZEN verstrekt, waarbij eventueel de in afdeling A behaalde punten vermeld kunnen worden.

De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A, het gehoorzaamheidsgedeelte, 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt en afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de AK, als voldoende beoordeeld wordt.

Aan de geslaagde honden wordt een diploma uitgereikt. Dit behaalde diploma is geen diploma in de zin van fok-, tentoonstellings- en aankeuringsreglement, zoals bedoeld in de FCI-reglementen. Voor het herhalen van dit examen is geen bepaalde termijn gesteld. De minimum leeftijd waar aan er aan dit examen kan worden deel genomen, binnen de VDH, is van 12 naar 15 maanden gesteld.

 

Het examen bestaat uit twee gedeelten:

 

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

Afdeling B: Het praktische gedeelte

 

 

Afdeling A: GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN

 

1. Volgen aan de lijn 15 punten

2. Vrij volgen 15 punten

3. Zit uit de beweging 10 punten

4. Afleggen met voorroepen 10 punten

5. Afliggen met afleiding 10 punten

 

Maximaal 60 punten

 

Maximaal te behalen: 60 punten

.

Een hond, die bij deze afdeling niet tenminste 42 punten behaalt wordt uitgesloten van verdere deelname aan het

examen.

De HG meldt zich met zijn aan de halsketting aangelijnde hond bij de AK. De ketting mag niet op strop staan. De

hond moet bij het melden links naast de HG zitten en de HG meldt aan de AK zijn naam, de naam van de hond

en het examen waarvoor hij opgaat.

Alle oefeningen vangen aan vanuit de basispositie en op aanwijzing van de AK.

 

1. Volgen aan de lijn 15 punten

 

a) Commando: “Voet” of “Volg”

 

b) Uitvoering.

 

De HG gaat met zijn aangelijnde hond naar de AK, en stelt zich met zijn hond aan de voet voor. Vanuit de

basispositie moet de hond op commando “Volg” of “Voet” van de HG deze opmerkzaam, vrolijk en correct volgen,

met het schouderblad ter hoogte van de linkerknie van de HG. Bij het halt houden moet hij zelfstandig, snel en

recht gaan zitten. Bij het begin van de oefening gaat de HG met zijn hond 50 passen, zonder halt te houden,

rechtdoor. Na de keerwending en na 10 à 15 passen moet de HG de looppas en de langzame pas tonen (telkens

tenminste 10 passen). De overgang van looppas naar langzame pas dient zonder overgang in gewone pas te

gebeuren. De verschillende tempowisselingen moeten zich duidelijk, in uitvoering, van elkaar onderscheiden. In

normale pas zijn vervolgens, tenminste twee rechtse, twee keerwendingen en een linkse wending uit te voeren

conform het loopschema op blz. 45. Het halt houden is tenminste éénmaal in normale pas te tonen.

Aan het einde van de oefening gaat de HG op aanwijzing van de AK door een bewegende groep van tenminste

vier personen. De HG dient met zijn hond tenminste bij 1 persoon linksom en bij een andere persoon rechtsom te

gaan en daarna tenminste éénmaal halt te houden in de groep. De HG met zijn hond verlaat hierna de groep en

neemt de basispositie in.

 

c) Beoordeling.

 

Voordringen, zijwaarts afwijken, achter blijven, hulpcommando’s, lichaamshulp, onoplettendheid, te veel onder

druk staan, leiden tot puntenaftrek.

 

2. Vrij volgen 15 punten

 

a) Commando: “Voet” of “Volg”

 

b) Uitvoering.

 

Op aanwijzing van de AK wordt nu de hond in de basispositie buiten de groep afgelijnd.

De HG hangt de lijn om zijn schouder of doet hem in zijn zak. De HG loopt dan weer met zijn vrij volgende hond

door de groep en houdt daarin minstens éénmaal halt.

Na het verlaten van de groep neemt de HG kort de basispositie in en toont dan het vrij volgen zoals onder "volgen

aan de lijn" omschreven.

Tijdens het eerste rechte stuk vrij volgen dienen twee schoten te worden gegeven (kaliber 6mm). Tussen de

schoten zit een tijdsduur van 5 sec.

De schoten worden gelost op tenminste 15 passen afstand van de hond. De hond moet zich schotvast tonen.

 

c) Beoordeling.

 

Voordringen, zijwaarts afwijken, achter blijven, hulpcommando’s, lichaamshulp, onoplettendheid, te veel onder

druk staan leiden tot puntenaftrek.

Indien de hond bang is voor het schieten, dan wordt hij direct uitgesloten van verdere deelname aan het examen.

Toont de hond zich bij het schieten agressief, dan is dat foutief maar leidt niet tot uitsluiting, mits de hond in de

hand van de HG staat. Het volle aantal punten kan alleen gegeven worden aan de hond die zich bij het schieten

onverschillig gedraagt.

 

2. Zit uit de beweging 10 punten.

 

a) Commando’s: “Volg” of “Voet” , “Zit”.

 

b) Uitvoering.

 

Vanuit de basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende hond rechtuit. Na 10 à 15 passen moet de hond op het

commando “Zit” direct, snel en in de looprichting gaan zitten, zonder dat de HG zijn pas verandert, onderbreekt of

omkijkt. Na tenminste 30 passen blijft de HG staan en draait zich onmiddellijk om naar zijn rustig zittende hond.

Op aanwijzing van de AK gaat de HG naar zijn hond terug en gaat aan zijn rechterzijde staan.

 

c) Beoordeling.

 

Fouten in de ontwikkeling (gedeelte vrij volgen), traag zitten, onrustig zitten, leiden tot puntenaftrek. Als de hond

niet zit, gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

 

3. Afleggen met voorroepen. 10 punten.

 

a) Commando’s: “Volg” of “Voet”, “Af”, “Hier of naam van de hond”, “Voet”.

 

b) Uitvoering.

 

Vanuit de basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende hond rechtuit. Na 10 à 15 passen moet de hond op het

commando “Af ” direct, snel en in de looprichting gaan liggen, zonder dat de HG hierbij zijn pas verandert,

onderbreekt of omkijkt. Na tenminste 30 passen blijft de HG staan en draait zich onmiddellijk naar zijn rustig

liggende hond om. Op aanwijzing van de AK geeft de HG het commando voor het voorkomen. De hond moet

snel, vrolijk en direct komen en recht midden voor de HG gaan zitten. Op het commando “Voet” dient de hond

snel en recht naast het linkerbeen van de HG te gaan zitten.

 

c) Beoordeling.

 

Fouten in de ontwikkeling (gedeelte vrij volgen), langzaam gaan liggen, langzaam voorkomen bij het voorroepen,

vertragen bij het voorkomen, houding corrigeren van de HG (o.a. spreidstand aannemen), fouten bij het voorzitten

en bij het aan de voet gaan, leiden tot puntenaftrek. Zit of staat de hond na het commando, dan worden hiervoor

5 punten afgetrokken.

 

5. Afliggen met afleiding. 10 punten.

 

a) Commando’s, “Af” , “Zit”.

 

b) Uitvoering.

 

Voor aanvang van afdeling A van een andere hond legt de HG zijn hond met het commando “Af” op een hem

door de AK aangewezen plaats. De hond blijft achter zonder lijn of één of ander voorwerp.

De HG gaat zonder omkijken tenminste 30 passen weg van de hond en blijft in het zicht van de hond met de rug

naar hem toe staan. De hond moet zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen van oef. 1 tot en met oef. 4.

Op aanwijzing van de AK gaat de HG naar zijn hond en plaatst zich aan zijn rechter zijde. Na ca 3 sec., op

aanwijzing van de AK en een commando “Zit” van de HG, moet de hond snel en recht in de basispositie gaan

zitten.

 

c) Beoordeling.

 

Onrustig gedrag van de HG evenals andere verdekte hulp, onrustig liggen van de hond, te vroeg opstaan van de

hond bij het ophalen leiden tot puntenaftrek. Gaat de hond staan of zitten dan volgt er een gedeeltelijk toekennen

van de punten. Verwijdert de hond zich van de plaats voor oefening 3 van de werkende hond met meer dan 3 m,

dan worden 0 punten toegekend. Verlaat de hond de plaats na oefening 3, dan volgt een gedeeltelijke toekenning

van de punten. Komt de hond de HG tegemoet bij het ophalen, dan wordt er tot 3 punten af getrokken.

 

Naar Boven

        

Deze website is voor het laats bijgewerkt op: woensdag 04 mei 2011